Dohlížíme

na vaši stavbu

Dohlížíme

na vaši stavbu

Stemon holdingděláme dobré věci dobře

Specializujeme se na řízení a dozorování průmyslových staveb, historických budov, cest a sportovišť. Při realizaci stavebních projektů vás provedeme od prvotního nápadu až ke zrealizované zakázce. Zajišťujeme jak odborné poradenství, tak samotné zpracování potřebných podkladů a dokumentů.  Naším cílem je úspora času a peněz investora a zajištění kvality provedených prací ve všech fázích výstavby. Našimi zákazníky jsou jak orgány státní správy a samosprávy, tak i soukromé firmy a drobní stavitelé. 

od prvotního nápadu až ke zrealizované zakázceProjektové řízení

Ke každému projektu zaujímáme individuální přístup, respektujeme specifika projektu, jejich jedinečnost a neopakovatelnost. Řídíme projektový tým tak, aby fungovala vzájemná komunikace jak mezi jednotlivými členy týmu, tak i ven směrem k zainteresovaným stranám. 

Roli projektového manažera chápeme jako klíčovou s ohledem na dosažení požadovaného cíle. Proto pečlivě vybíráme každému unikátnímu projektu tu správnou osobu:

formální a administrativní náležitostiInženýrská činnost

V rámci inženýrských a projekčních služeb zajišťujeme jak odborné poradenství, tak samotné zpracování potřebných podkladů a dokumentů. Naše činnost začíná již při plánování stavebního záměru zjištěním podmínek v dané lokalitě s ohledem na územní plány, zemědělský půdní fond, vlastnické vztahy a podmínky a možnosti napojení na technickou infrastrukturu.

Následné inženýrské a projekční práce směřují k jednotlivým výstupům potřebným pro realizaci stavební zakázky:

garance kvality prováděných pracítechnický dozor

Úkolem technického dozoru je chránit zájmy investora v oblasti legislativního rámce, odborného dohledu nad realizací prováděných stavebních prací a také v oblasti financování stavby, z hlediska dílčí rozpracovanosti, a to včetně posouzení požadovaných víceprací a nutnosti jejich provedení. Je garantem kvality prováděných prací ve všech fázích výstavby.

V rámci technického dozoru zajišťujeme tyto dílčí služby:

Výsledkem činností technického dozoru investora je úspora času a peněz investora a zajištění kvality provedených prací. 

zajištění bezpečnostikoordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP je nezbytná pro zdárnou realizaci projektu z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací, zejména v případě, kdy na stavbě funguje víc subjektů. Činnost koordinátora spočívá v zajištění návaznosti jednotlivých procesů tak, aby nedocházelo k prostojům v rámci stavební činnosti a aby byla zajištěna bezpečná činnost jednotlivých subjektů a ošetřena možná rizika. 

Zajišťujeme činnost koordinátorů BOZP na různých typech staveb od pozemního stavebnictví, přes dopravní stavby a stavby vodních děl.  

Činnost koordinátora BOZP zajišťujeme od přípravné fáze, což je zpracování plánu BOZP, zajištění oznámení o zahájení prací na OIP až po odborné vedení v realizační fázi projektu. Samozřejmostí je zpracování veškeré dokladové i elektronické dokumentace, fotodokumentace a závěrečné zprávy a při dokončení projektu je vše předáno investorovi.